Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

evildoro
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
evildoro
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaseaweed seaweed

November 11 2019

evildoro
3191 2038 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreenka2000 greenka2000

November 10 2019

evildoro
0065 c907
evildoro
evildoro
6547 0779 500
Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro

November 06 2019

evildoro
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuje, coraz gorzej widzę i coraz gorzej się poruszam, a to niedobrze, to widać, to czuć (...).
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaejze ejze

November 05 2019

evildoro
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
evildoro
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana

November 03 2019

evildoro
6299 58a5
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
evildoro
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

October 28 2019

evildoro
8986 085c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxannabelle xannabelle

October 22 2019

evildoro
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
evildoro

October 15 2019

evildoro
evildoro
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl