Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

evildoro
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viapunkahontaz punkahontaz
evildoro
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
Reposted fromliesinthedark liesinthedark viaiblameyou iblameyou
evildoro
2021 d1f8
Reposted fromniewychowana niewychowana

April 25 2017

evildoro
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawaken awaken

April 19 2017

evildoro
2926 a74f 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaiblameyou iblameyou
evildoro
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viasophielaura sophielaura
8000 cff4
już nie.
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaaskman askman
evildoro
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaaskman askman
evildoro
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromzoou zoou viaaskman askman
evildoro
9993 4cd8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaawaken awaken
evildoro
3430 17e3 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viafoods foods
evildoro
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaayati ayati

April 12 2017

evildoro
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viaawaken awaken
evildoro
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viaawaken awaken

April 09 2017

9946 5910 500

purified-zone:

rosewater1997:

Can’t believe the French found a way to make me feel pretentious for wanting to die 

holy shit

Reposted fromVicariousEyes VicariousEyes viaiblameyou iblameyou
evildoro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl