Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

evildoro
evildoro
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
evildoro
4562 12a6 500
Reposted fromNekoii Nekoii viadancingwithaghost dancingwithaghost
evildoro
evildoro

November 29 2017

evildoro
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
evildoro
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
evildoro
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
evildoro
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 28 2017

evildoro
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viaiblameyou iblameyou
evildoro
evildoro
evildoro
evildoro
We're working just fine here.
Reposted frombensower bensower viafoods foods

November 26 2017

evildoro
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaskman askman
8367 eed2
Reposted fromkostuchna kostuchna viaataliaboo ataliaboo

November 22 2017

evildoro
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viageralt geralt
evildoro
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl