Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

evildoro
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
evildoro
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
evildoro
evildoro
Reposted frompotatolovero potatolovero viageralt geralt

July 26 2017

evildoro

July 24 2017

evildoro
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viatheatreofdream theatreofdream

July 19 2017

evildoro

July 15 2017

3159 5f7e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
evildoro
evildoro
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viasaku saku

July 04 2017

evildoro
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viahope hope
evildoro
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viahope hope
evildoro
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viahope hope
evildoro
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viahope hope
evildoro

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viahope hope
evildoro
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahope hope
evildoro
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahope hope

June 25 2017

evildoro
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 20 2017

evildoro
Ludziom, których kocham lecą łzy długo... przeze mnie
Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już... trudno
— K-PAX, PRO8L3M
Reposted fromaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl